site stats
 • ENGLISH
 • ภาษาไทย

สมัครงาน

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ และอาคารสูง ดำเนินกิจการมากกว่า 40 ปี บริหารงานอย่างมีคุณภาพขณะนี้กำลังขยายกิจการ และมีงานทั้งภาครัฐและเอกชน

สวัสดิการ

เครื่องแบบ, ค่าล่วงเวลา, ค่าน้ำมัน, โบนัส, เงินกู้, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, สมรส, อุปสมบท, ค่าเล่าเรียนบุตร, ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณนันทนา คุ้มแก้วกาญจน์
555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2669-4040 ต่อ 1131 - 1134
อีเมล์ hr@benjamas.co.th

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • วิศวกรงานระบบ (3 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินงานระบบประกอบอาคาร

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  กรุงเทพมหานคร

  อัตรา

  3 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 25 - 45 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ผู้ควบคุมงานระบบ (2 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมารระบบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถจัดลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ ใช้วัสดุก่อสร้างได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้เครื่องมือในงานทดสอบระบบ

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  กรุงเทพมหานคร

  อัตรา

  3 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 25 - 45 ปี
  • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา /ไฟฟ้า/เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • วิศวกรประมาณราคางานระบบ (2 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ศึกษารูปแบบอาคาร,ถอดแบบอาคาร, ประมาณราคา คำนวณปริมาณวัสดุ,ดูสถานที่ก่อสร้าง,วางแผนงาน, ประสานงาน ยื่นซองประกวดราคากับทางราชการ

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  สำนักงานใหญ่

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร

  อัตรา

  3 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office,Autocad ได้
  • มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ประสบการณ์ 2 ปี
  • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง พนักงานสโตร์ (3 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออก วัสดุอุปกรณ์ ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากผู้ขาย ติดตามเร่งรัดให้ทันการใช้งาน สั่งจองและตรวจรับคอนกรีต

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด

  อัตรา

  5 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 25-45 ปี
  • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีในงานธุรการก่อสร้าง

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (3 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ถอดแบบ ออกแบบ คำนวณ วางแผนงาน จัดระบบงาน ประสานงาน เร่งรัดการทำงานของผู้รับเหมา และควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร

  อัตรา

  3 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี
  • มีความสามารถในการระสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง สถาปนิก (2 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ดูแลงานสถาปัตยกรรม และจัดทำ Shop Drawing ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา วิศวกร และสถาปนิกผู้ออกแบบ จัดทำรายละเอียดแบบสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแบบAs-Buit Drawing ตรวจสอบรายการวัสดุ และทำแผนงานขออนุมัติวัสดุ งานสถาปัตยกรรม

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร

  อัตรา

  2 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานสถาปัตยกรรมของบริษัทก่อสร้างหรือบริษัทออกแบบ่ชั้นนำ

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (2 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ตรวจสอบความครบถ้วนของใบแจ้งงาน ใบเสนองานซื้องานจ้าง ใบตรวจสอบผลงาน ประสานงานตามใบแจ้งงานพร้อมจัดทำใบสั่งงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร

  อัตรา

  1 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานธุรการส่วนกลาง
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (วิชาชีพ) (3 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโครงการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  จังหวัด

  กรุเทพมหานคร

  อัตรา

  2 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 28-40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่
 • ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน (โฟรแมน)(10 อัตรา)

  +

  รายละเอียดของงาน

  ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยและคนงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถจัดลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ ใช้วัสดุก่อสร้างได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้เครื่องมือในงานทดสอบระบบ

  สถานที่ปฎิบัติงาน

  โครงการก่อสร้าง

  กรุงเทพมหานคร

  อัตรา

  5 อัตรา

  เงินเดือน

  ตามประสบการณ์

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 50 ปี
  • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล
  • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างแล้วอย่างน้อย 1 โครงการ

  วิธีการสมัคร

  • ส่งใบสมัครงาน
  • ส่ง resume มาที่ hr@benjamas.co.th
  • ส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่บริษัทตามที่อยู่