site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย
ใส่ใจคุณภาพ รับผิดชอบงาน ยึดมั่นคำสัญญา เชื่อมั่นว่าความสำเร็จ
ได้มาด้วยการลงมือปฏิบัติ

ความเป็นมาของเบ็ญจมาศ

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 500,000 บาท เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างกับภาครัฐเป็นหลัก โดยเริ่มจากงานเล็กๆ ขยับขยายเติบโตไปสู่โครงการ ขนาดใหญ่ จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ รับจ้างและดำเนิน การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จไปโดยประมาณ 700 สัญญา ด้วยทุนจดทะเบียนที่ทยอยเพิ่มขึ้นถึง 400,000,000 บาท

เบ็ญจมาศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน อาคาร โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย อาคารเรียน และอื่นๆ ด้วยความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมือการ ก่อสร้างที่ทันสมัย ครบถ้วน มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างอาคารที่มีความละเอียดและซับซ้อน ด้วยประสบการณ์ที่ สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานกว่า 48 ปี รวมถึงการยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้วันนี้ “เบ็ญจมาศ” เป็นที่ ยอมรับและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เบ็ญจมาศตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เบ็ญจมาศเติบโตจนถึงทุกวันนี้ โดยบุคลากรส่วน ใหญ่เป็นผู้ร่วมงานกันมานานตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวที่ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องรายได้ สวัสดิการ รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ความสามารถในสายงานของ ตนเองเพิ่มขึ้น โดยส่งไปอบรมเพิ่มเติมอยู่ตลอด เวลา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานให้มีศักยภาพ

พร้อมกันนี้ ในส่วนของเครื่องมือการก่อสร้างก็ได้จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ว่าจะใน ประเทศหรือต่างประเทศไว้อย่างครบครัน รวมถึงได้จัดให้มีส่วนงานในการบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านั้นให้พร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา

เบ็ญจมาศจึงมั่นใจได้ว่า เบ็ญจมาศมีศักยภาพพร้อมที่จะรับใช้ทุกส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างอาคารที่มี คุณภาพ มั่นคงแข็งแรง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด