site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย

สมัครงานออนไลน์

ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

(ใส่เครื่องหมาย "," หากต้องการสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง)
บาท
     
     

ข้อมูลผู้สมัคร

     
กิโลกรัม      เซนติเมตร
           

ข้อมูลทางการศึกษา

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก วุฒิการศึกษาที่ได้รับ GPA ปีที่สำเร็จ (พ.ศ.)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

กิจกรรมที่เคยทำระหว่างศึกษา

1.
2.
3.
4.

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากครั้งสุดท้าย)

สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน งานที่รับผิดชอบ วันที่เริ่ม-ออก เหตุผลที่ออก
1.
2.
3.
4.

การฝึกอบรม (เริ่มจากครั้งสุดท้าย)

ปี พ.ศ. หน่วยงาน/สถานที่ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสมัคร

เฉพาะไฟล์ .JPG, .GIF, .PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200KB เท่านั้น
เฉพาะไฟล์ .DOC, .DOCX, .PDF, .ZIP ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB เท่านั้น
เฉพาะไฟล์ .DOC, .DOCX, .PDF, .ZIP ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB เท่านั้น
เฉพาะไฟล์ .DOC, .DOCX, .PDF, .ZIP ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB เท่านั้น

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
     
คำ/นาที    คำ/นาที
     
     

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

                 
                 
      ปี
                 
คน      คน
      ปี
           
      ปี
           
คน      คน     
     
     
           
     
     
     
     
     
     
     
     

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบสมัครงานออนไลน์นี้ ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่ามีข้อความใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการบอกเลิกจ้างและดำเนินการเรียกชำระค่าเสียหาย โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น