site stats
  • ENGLISH
  • ภาษาไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม

เบ็ญจมาศมีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลในต่างจังหวัด เพื่อเป็นการช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น